Avis legal

1. Titularitat de la Pàgina Web

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web és titularitat de Roger Figuerola Busquets amb DNI/CIF: 46585271J i domicili a Crta 241C km 0,9 (08719) Igualada- Barcelona) endavant RESPONSABLE.
Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web assumeixen i es comprometen a respectar.

2. Termes i condicions dús

L’accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en aquest lloc web. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre l’USUARI i el TITULAR DEL WEB. La informació subministrada a la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta el RESPONSABLE qui es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment totes les modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions dels continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana a l’USUARI que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

3. Ús indegut

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, comprometent-se a fer un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, no permetent-se conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. La utilització de certs serveis o sol·licituds al RESPONSABLE estaran condicionades a l’emplenament previ del corresponent formulari de recollida de dades. A aquests efectes, l’USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi al RESPONSABLE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web a aquells USUARIS que incompleixen les condicions i les obligacions de la present pàgina web.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

El RESPONSABLE no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la pàgina web, i no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar el funcionament de la pàgina web i/o els seus serveis ni garantir la utilitat de la pàgina web, ni que lusuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin.
El RESPONSABLE no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant, queda exclosa qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a què s’accedeixi per mitjà de la web.
Tot i això, el RESPONSABLE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als usuaris.

5. Enllaços

En el cas que al lloc web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet. La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral o bons costums.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre directius, empleats, col·laboradors o de les persones que es relacionin a la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de la pàgina, o dels continguts subministrats.

6. Propietat intel·lectual i industrial

El Copyright, disseny i creació de la pàgina web és titularitat del RESPONSABLE. L’accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i/o distribució sense la prèvia autorització expressa del propietari, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense prèvia autorització, l’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial .
Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d’aquesta pàgina web estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat dels codis font, dels algorismes incorporats o de la base de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin en dret .

7. Política de privadesa i protecció de dades

En virtut del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679 i LOPD GDD 3/2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació s’informa a l’USUARI que totes les dades que proporcioni seran incorporades a un Registre d’Activitats, creat i mantingut sota la responsabilitat del RESPONSABLE per tal de gestionar l’enviament de la informació que sol·licitin, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del vostre interès i millorar la vostra experiència d’usuari. No es prendran decisions automatitzades ni elaboració de perfils sobre la base de les dades aportades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, si és el cas, i no se sol·licite la supressió per l’interessat.
Per fer-ho, el RESPONSABLE sol·licitarà el consentiment de l’interessat a través del formulari de recollida de dades per al seu tractament, estant l’USUARI legitimat per retirar aquest consentiment en qualsevol moment, així com a exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat, , limitació, supressió, oposició de les vostres dades, ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Els continguts de la pàgina web estan adreçats a persones majors d’edat, el RESPONSABLE no pretén obtenir dades de persones menors d’edat, i quan tingui coneixement que existeixen al fitxer dades de caràcter personal d’un menor, procedirà immediatament a cancel·lar-les. dades.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació amb l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que corresponguin a Espanya i llevat que la legislació aplicable determini de manera imperativa un altre fur o una legislació diferent.